Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" byl podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR / Das Projekt "Gemeinsam Spielen, voneinander, 100282324" wurde aus den Mitteln der Europäischen Union und dem staatlichen Haushalt der Tschechischen Republik gefördert.

Třídy

Třída dětí s více vadami

Třídní učitelky Mgr. Danuše Korecká, Dana Švejnarová
Asistent pedagoga Zdena Saidlová

Třída pro děti s více vadami je heterogenní skupina 6 dětí od 3 do 7 let se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ve skupině jsou 3 dívky a 3 chlapci. Se všemi dětmi jsou prováděny individuální činnosti dle IVP ve spolupráci s SPC (speciálně pedagogické centrum) Rumburk, SPC Demostehenes Ústí lad Labem,  SRP (středisko rané péče) Liberec, SRP TAMTAM Praha. Důraz je kladen na sociální a komunikační dovednosti dětí a rehabilitační techniky.

Pro každé dítě je individuální plán a ten plníme podle měsíčních témat ,,Hrajeme si celý rok“, podle možností a schopností dítěte. 

Naší velkou snahou je, aby se všechny naše děti cítily dobře a jejich rodiče byli spokojeni.

 

Logopedická třída (vady řeči)

Třídní učitelky Bc. Drahomíra Caklová, Blanka Huráková

Asistent pedagoga 

Sociální asistent

Markéta Hockeová

 Marie Syslová

V tomto školním roce 2015/16 tuto třídu navštěvuje 14 dětí. Je to třída heterogenní, věk dětí je v rozmezí od 3 - 7 let. Letos máme 7 chlapců a 7 dívek.

Do této třídy jsou zařazeny děti nejen s prostými vadami řeči, ale většina dětí má tyto vady ještě v kombinaci s dalším postižením (ADHD, smyslové vady, opožděný psychomotorický vývoj, lehká mentální retardace, enuréza aj.). Vzhledem k menšímu počtu dětí v oddělení (16) je možno s dětmi pracovat nejen společně, ale i individuálně. Při společných činnostech využíváme situační učení, které dětem pomáhá naučit se řešit a zvládat běžné denní situace. Individuální činnosti vycházejí z IVVP (individuálního výchovně vzdělávacího plánu), který je "ušit" každému dítěti přímo na míru vycházejíce z jeho diagnózy, z doporučení odborných lékařů, SPC a s přihlédnutím na jeho schopnosti a možnosti tak, aby docházelo nejenom k nápravě řeči, ale aby se rozvíjela osobnost dítěte po všech stránkách. S dětmi pracujeme vždy s ohledem na jejich aktuální zdravotní stav. Hodně pracovních pomůcek si vyrábíme svépomcí. Oblíbené mezi dětmi jsou také výukové PC hry (např. pro pro rozvoj sluchového vnímání, zrakové paměti, matematických dovedností apod.)

Vzhledem k menšímu počtu dětí se snažíme vytvářet domácí prostředí. Kromě pravidelných plánovaných činností a akcí dětem přiravujeme i jiné zajímavé a zábavné činnosti. S rodinami dětí udržujeme co nejužší kontakt, snažíme se jim pomoci při problémech, konzultujeme zdravotní stav dětí a několikrát za rok pro ně s dětmi připravujeme besídku. Vánoční besídka se například neobejde bez domácího cukroví a dárků, na kterých se velkou měrou podílejí i děti. Na jaře s dětmi sázíme semínka bylinek, o které se pak samy starají, a kterými si pak obohacují jídelníček o vitaminy. Společně s dětmi slavíme jejich narozeniny včetně hostiny a tradičního "hobla". Hodně s dětmi zkoušíme různé pokusy (se sněhem, s barvami, s papírem…), hrajeme různé hry na rozvoj zrakového, sluchového a hmatového vnímání, vymýšlíme hry pro rozvoj fantazie a posilování volních vlastností, povídáme si na různá témata a prožíváme s nimi  jejich úspěchy a neúspěchy i jejich "dětské" problémy. Často chodíme s dětmi krmit kačenky na řeku Mandavu, sledujeme život u vody, seznamujeme děti s domácími zvířátky přímo na soukromých farmičkách. Při onemocnění někoho z dětí ho při vycházce navštívíme a potěšíme ho vlastnoručně vyrobenými dárečky. Od začátku se snažíme u dětí pěstovat prosociální chování. Snaha všech je, aby se děti do školky těšily a odměnou nám bývá nejenom menší či větší pokrok v jejich vývoji, ale hlavně jejich úsměv a pomazlení.

 

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A" Mirka Hrobníková, Marcela Nováčková
Třídní učitelky pavilon "B" Irena Křemenáková/dlouhodobě nemocná, Žaneta Kubrová/zástup za učitelku, Marcela Bělíková

Ahoj!

Už se moc těším do školy, ale ještě jsem malý, a proto chodím do školky. Moje školka se jmenuje Čtyřlístek. Chodím do pavilonu „B“. Mám kamaráda, ten si hraje v pavilonu „A“. Je to sice jiná budova, ale na naší velké zahradě se každý den vidíme. Lezeme po průlezkách, stavíme hrady na pískovišti, jezdíme na koloběžkách, houpeme se nebo hrajeme fotbal, a tak. Teď jsme začli jezdit do bazénu, každé úterý a je to prima. Ale nejlepší je, když máme keramický kroužek. Kdo chce může chodit hrát na flétnu a můj kamarád chodí na výtvarný kroužek. Moc mu to jde a už vyhrál i soutěž. Přijďte se k nám někdy podívat, a uvidíte, že se vám u nás bude líbit. Seznamujeme se s řečí našich německých sousedů. Až napadne sníh, tak se pojedeme učit lyžovat na Jedlovou, paní učitelka nás tam doprovodí a když to půjde budeme chodit bruslit.

 

Třída "PAS" (Porucha autistického spektra)

Třídní učitelky Bc. Kamila Špičková, Mgr. Veronika Strolená

Asistent pedagoga

Zuzana Stehlíková

Martina Žítková

Tato třída vznikla k 1. září 2009 z důvodů potřeby vzdělávání a rozvoje dětí s poruchami autistického spektra a má za sebou již drobné úspěchy ve vzdělávání. Dětem se věnují dvě učitelky, asistent pedagoga, ve třídě je zapsáno 6 dětí s diagnózou porucha autistického spektra. V tomto školním roce máme dvě holčičky a čtyři kluky. Děti jsou vzdělávány pomocí struktury a strukturovaného učení, velmi využíváme obrázkový systém, VOKS, alternativní komunikační systém Symwriter, fotky a symboly. Každé dítě má svůj individuální plán, podle toho na jakém stupni vývoje se právě nachází. Máme i společné činnosti, jako je cvičení, kreslení, modelování, keramiku, stříhání, zpívání a společné hry. Nejdůležitější částí dne je ,,Vítání“, kdy se všichni navzájem pozdravíme podáním ruky a navázáním očního kontaktu a připomeneme si i ty děti, které zrovna nejsou přítomné. Pro samostatnou práci mame vytvořeno speciální místo, kde se děti seznamují s novými věcmi a pomocí obrázků se rozvíjí jejich slovní zásoba. Zde s jedním dítětem pracuje jedna učitelka.

Pravidelně jezdíme s dětmi MHD, aby si osvojily chování v dopravních prostředcích. Ve spolupráci se zubní lékařkou Mudr. Bártlovou a dentální hygienistkou pí Horčičkovou navštěvujeme pravidelně zubní ordinaci a snažíme se, aby děti překonaly strach z neznámého prostředí. Zapojujeme děti do běžného života našeho města, chodíme s nimi do divadla, kina, bazénu a občas s dětmi navštívíme cukrárnu, obchod, nebo jedeme na výlet do přírody a za zvířátky.

Novinky

Mateřská škola hledá asistentku pedagoga

25. 7. 2017

Mateřská škola hledá školního asistenta na 0,50 úvazku (kurz asistenta pedagoga podmínkou).

Upozornění pro rodiče

17. 7. 2017

Vaření pod vedením lektorek ze "Skutečně zdravé školy"

25. 8. 2016

Události v regionech.

ŘÍJEN

Je to možné, že nám nám už jeden měsíc utekl?... Usmívající se

 

 

Třídy

Třída dětí s více vadami

Třídní učitelky:
Mgr. Danuše Korecká, Dana Švejnarová

Asistent pedagoga:
Zdena Saidlová

Logopedická třída

Třídní učitelky:
Bc. Drahomíra Caklová, Blanka Huráková

Asistent pedagoga:
Martina Žítková

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A":
Mirka Hrobníková, Marcela Nováčková

Třídní učitelky pavilon "B":
Žaneta Kubrová, Marcela Bělíková

Třída "PAS"

Třídní učitelky:
Bc. Kamila Špičková, Mgr. Veronika Strolená

Asistent pedagoga:
Zuzana Stehlíková