Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" byl podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR / Das Projekt "Gemeinsam Spielen, voneinander, 100282324" wurde aus den Mitteln der Europäischen Union und dem staatlichen Haushalt der Tschechischen Republik gefördert.

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky Mgr. Danuše Korecká, Dana Švejnarová
Asistent pedagoga Zdena Saidlová, Jitka Skalová

Třída pro děti s více vadami je heterogenní skupina 6 dětí od 2,5 do 7 let se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ve skupině jsou 3 dívky a 4 chlapci. Se všemi dětmi jsou prováděny individuální činnosti dle IVP ve spolupráci s SPC (speciálně pedagogické centrum) Děčín, pracoviště Rumburk, SPC Demostehenes, Ústí lad Labem. Důraz je kladen na sociální a komunikační dovednosti dětí a rehabilitační techniky.

Pro každé dítě je individuální plán a ten plníme podle měsíčních témat ,,Hrajeme si celý rok“, podle možností a schopností dítěte. Společné činnosti - hra, cvičení, pobyt venku.

Společně plánované akce jsou rozpracované ve ŠVP (školní vzdělávací program) a plánu akcí, týkají se kultury, zábavy a sportu. Ve školním roce 2017/2018 je plavání zdravotně postižených dětí hrazeno z grantu města. Předplatné do divadla hradí rodiče dětí.

Spolupráce s rodiči probíhá při třídních schůzkách, individuálních pohovorech, při denním kontaktu  se zákonným zástupcem dítěte. Zapojením rodičů do akcí školy a sběrových aktivit.

Průběžně hodnotíme plnění IVP (individuální výchovný plán) prostřednictvím pozorování, rozhovoru, dotazování, kresby, grafomotoriky, průběžných záznamů o dětech a konzultacemi se školskými poradenskými zařízeními.

Naší velkou snahou je, aby se všechny naše děti cítily dobře a jejich rodiče byli spokojeni.

 

Třída pro děti se závažnými vadami řeči (dříve logopedická)

Třídní učitelky Bc. Drahomíra Caklová, Blanka Huráková
Asistent pedagoga Markéta Deusová
Sociální asistent Marie Syslová

V tomto školním roce 2016/17 tuto třídu navštěvuje 13 dětí. Je to třída heterogenní, věk dětí je v rozmezí od 3 - 7 let. Letos máme 10 chlapců a 3 dívky.

Do této třídy jsou zařazeny děti nejen s prostými vadami řeči, ale většina dětí má tyto vady ještě v kombinaci s dalším postižením (ADHD, smyslové vady, opožděný psychomotorický vývoj, lehká mentální retardace, enuréza aj.). Vzhledem k menšímu počtu dětí v oddělení (13) je možno s dětmi pracovat nejen společně, ale i individuálně. Při společných činnostech využíváme situační učení, které dětem pomáhá naučit se řešit a zvládat běžné denní situace. Individuální činnosti vycházejí z IVVP (individuálního výchovně vzdělávacího plánu), který je "ušit" každému dítěti přímo na míru vycházejíce z jeho diagnózy, z doporučení odborných lékařů, SPC a s přihlédnutím na jeho schopnosti a možnosti tak, aby docházelo nejenom k nápravě řeči, ale aby se rozvíjela osobnost dítěte po všech stránkách. S dětmi pracujeme vždy s ohledem na jejich aktuální zdravotní stav. Hodně pracovních pomůcek si vyrábíme svépomcí. Oblíbené mezi dětmi jsou také výukové PC hry (např. pro pro rozvoj sluchového vnímání, zrakové paměti, matematických dovedností apod.)

Vzhledem k menšímu počtu dětí se snažíme vytvářet domácí prostředí. Kromě pravidelných plánovaných činností a akcí dětem připravujeme i jiné zajímavé a zábavné činnosti. S rodinami dětí udržujeme co nejužší kontakt, snažíme se jim pomoci při problémech, konzultujeme zdravotní stav dětí a několikrát za rok pro ně s dětmi připravujeme besídku. Vánoční besídka se například neobejde bez domácího cukroví a dárků, na kterých se velkou měrou podílejí i děti. Na jaře s dětmi sázíme semínka bylinek, o které se pak samy starají, a kterými si pak obohacují jídelníček o vitaminy. Společně s dětmi slavíme jejich narozeniny včetně hostiny a tradičního "hobla". Hodně s dětmi zkoušíme různé pokusy (se sněhem, s barvami, s papírem…), hrajeme různé hry na rozvoj zrakového, sluchového a hmatového vnímání, vymýšlíme hry pro rozvoj fantazie a posilování volních vlastností, povídáme si na různá témata a prožíváme s nimi jejich úspěchy a neúspěchy i jejich "dětské" problémy. Často chodíme s dětmi krmit kačenky na řeku Mandavu, sledujeme život u vody, seznamujeme děti s domácími zvířátky přímo na soukromých farmičkách. Od začátku se snažíme u dětí pěstovat prosociální chování. Snaha všech je, aby se děti do školky těšily a odměnou nám bývá nejenom menší či větší pokrok v jejich vývoji, ale hlavně jejich úsměv a pomazlení.

 

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A" Mirka Hrobníková, Martina Buršíková
Asistent pedagoga Marcela Nováčková
Třídní učitelky pavilon "B" Žaneta Kubrová, Marcela Bělíková
Školní asistent Irena Křemenáková
Německý jazyk Stanislava Fialová

Prima holky, prima kluci,
úsměvy nám vždycky sluší.
Hrajeme si, povídáme,
ve školce se dobře máme.
Co je to za pestrý svět?
To je školka Čtyřlístek.

Pavilon A navštěvuje v tomto roce 27 dětí. Ve skupině je 15 dívek a 12 chlapců. Je to třída heterogenní a věk dětí je v rozmezí 3 – 6 let. Jedno dítě má odklad školní docházky a dvě děti jsou integrované. Pavilon B navštěvuje 27 dětí. Je to třída heterogenní, věk dětí je v rozmezí od 3 - 6 let. Letos má 15 chlapců a 12 dívek. Jedno dítě má odklad školní docházky a tři děti jsou integrované.

Léto uteklo jako voda a už tady máme nový školní rok. Někdo by si mohl myslet, že se nám bude stýskat po dlouhých letních prázdninách. Ale kdepak, my děti ze Čtyřlístku jsme se do školky moc těšily. Těšily jsme se na naše paní učitelky, kamarády, kuchařky a vůbec na celou naši školku, kde si užijeme spoustu legrace. Ovšem začátky nového školního roku nejsou vůbec jednoduché. Musíme si zopakovat třídní pravidla. Nové děti se je teprve učí a potom je všichni společně dodržujeme. Už se všichni moc těšíme, co nám tento školní rok připraví za dobrodružství. Budeme si hrát, povídat, kreslit a zpívat. Na zahradě můžeme jezdit na koloběžkách, hrát fotbal, houpat se, stavět hrady z písku, lézt na průlezkách a pěstovat zdravé dobroty na nové školní zahradě. Také budeme jezdit do bazénu a v zimě bruslit. Seznamujeme se s řečí našich německých sousedů. S našimi německými kamarády se navštěvujeme jednou za měsíc a vždy si to spolu užijeme. Přijďte se k nám někdy podívat a uvidíte, že se vám u nás bude líbit.

 

Třída pro děti s autismem (Porucha autistického spektra)

Třídní učitelky Bc. Kamila Špičková, Martina Hemmerová
Asistent pedagoga Zuzana Stehlíková, Martina Žítková

Tato třída vznikla k 1. září 2009 z důvodů potřeby vzdělávání a rozvoje dětí s poruchami autistického spektra a má za sebou již drobné úspěchy ve vzdělávání. Dětem se věnují dvě učitelky, asistent pedagoga, ve třídě je zapsáno 6 dětí s diagnózou porucha autistického spektra. V tomto školním roce máme 3 holčičky a 3 kluky. Děti jsou vzdělávány pomocí struktury a strukturovaného učení, velmi využíváme obrázkový systém, VOKS, alternativní komunikační systém Symwriter, fotky a symboly. Každé dítě má svůj individuální plán, podle toho na jakém stupni vývoje se právě nachází. Máme i společné činnosti, jako je cvičení, kreslení, modelování, keramiku, stříhání, zpívání a společné hry. Nejdůležitější částí dne je ,,Vítání“, kdy se všichni navzájem pozdravíme podáním ruky a navázáním očního kontaktu a připomeneme si i ty děti, které zrovna nejsou přítomné. Pro samostatnou práci mame vytvořeno speciální místo, kde se děti seznamují s novými věcmi a pomocí obrázků se rozvíjí jejich slovní zásoba. Zde s jedním dítětem pracuje jedna učitelka.

Pravidelně jezdíme s dětmi MHD, aby si osvojily chování v dopravních prostředcích. Ve spolupráci se zubní lékařkou Mudr. Bártlovou a dentální hygienistkou pí Horčičkovou navštěvujeme pravidelně zubní ordinaci a snažíme se, aby děti překonaly strach z neznámého prostředí. Zapojujeme děti do běžného života našeho města, chodíme s nimi do divadla, kina, bazénu a občas s dětmi navštívíme cukrárnu, obchod, nebo jedeme na výlet do přírody a za zvířátky.

Novinky

Upozornění pro rodiče

17. 5. 2018

Sluníčkové prázdniny... Líbající

Bruslíme

17. 11. 2017

Vaření pod vedením lektorek ze "Skutečně zdravé školy"

25. 8. 2016

Události v regionech.

ČERVEN

Červen?... Poslední měsíc? Překvapený... No opravdu, přišel poslední měsíc školního roku. 

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky:
Mgr. Danuše Korecká, Dana Švejnarová

Asistent pedagoga:
Zdena Saidlová, Jitka Skalová

Třída se závažnými vadami řeči

Třídní učitelky:
Bc. Drahomíra Caklová, Blanka Huráková

Asistent pedagoga:
Markéta Deusová

Sociální asistent:
Marie Syslová

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A":
Mirka Hrobníková, Martina Buršíková

Třídní učitelky pavilon "B":
Žaneta Kubrová, Marcela Bělíková

Asistent pedagoga:
Marcela Nováčková

Školní asistent:
Irena Křemenáková

Německý jazyk:
Radková Macková

Třída pro děti s autismem

Třídní učitelky:
Bc. Kamila Špičková, Martina Hemmerová

Asistent pedagoga:
Zuzana Stehlíková, Martina Žítková