Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" byl podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR / Das Projekt "Gemeinsam Spielen, voneinander, 100282324" wurde aus den Mitteln der Europäischen Union und dem staatlichen Haushalt der Tschechischen Republik gefördert.

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky Žaneta Kubrová, Markéta Deusová
Asistent pedagoga Zdenka Saidlová, Adéla Matovičová

Třída pro děti s více vadami je heterogenní skupina. Ve skupině je 6 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v rozmezí od 4 do 7 let.

Ve skupině je 1 dívka a 5 chlapců. Se všemi dětmi jsou prováděny individuální činnosti dle IVP ve spolupráci s SPC (speciálně pedagogické centrum) Děčín, pracoviště Rumburk. Důraz je kladen na sociální a komunikační dovednosti dětí a rehabilitační techniky.

Pro každé dítě je individuální plán a ten plníme podle měsíčních témat ,,Hrajeme si celý rok“, podle možností a schopností dítěte. Společné činnosti - hra, hudebně-pohybové chvilky, cvičení, pobyt venku.

Společně plánované akce jsou rozpracované ve ŠVP (školní vzdělávací program) a plánu akcí, týkají se kultury, zábavy a sportu. Ve školním roce 2020/2021 bude probíhat plavání zdravotně postižených dětí (velká část je hrazena z grantu města), canisterapie.

Spolupráce s rodiči probíhá při třídních schůzkách, individuálních pohovorech, při denním kontaktu  se zákonným zástupcem dítěte. Zapojení rodičů do akcí školy a sběrových aktivit.

Průběžně hodnotíme plnění IVP (individuální výchovný plán) prostřednictvím pozorování, rozhovoru, dotazování, kresby, grafomotoriky, průběžných záznamů o dětech a konzultacemi se školskými poradenskými zařízeními.

Naší velkou snahou je, aby se všechny naše děti cítily dobře a jejich rodiče byli spokojeni.

 

Třída pro děti se závažnými vadami řeči (dříve logopedická)

Třídní učitelky Bc. Drahomíra Caklová, Dana Švejnarová, Blanka Huráková
Asistent pedagoga    ----

V tomto školním roce 2019/20 tuto třídu navštěvuje 11 dětí. Je to třída heterogenní, věk dětí je v rozmezí od 3 - 7 let. Letos máme 9 chlapců a 2 dívky

Do této třídy jsou zařazeny děti nejen s prostými vadami řeči, ale většina dětí má tyto vady ještě v kombinaci s dalším postižením (ADHD, smyslové vady, opožděný psychomotorický vývoj, lehká mentální retardace, enuréza aj.). Vzhledem k menšímu počtu dětí v oddělení (10) je možno s dětmi pracovat nejen společně, ale i individuálně. Při společných činnostech využíváme situační učení, které dětem pomáhá naučit se řešit a zvládat běžné denní situace. Individuální činnosti vycházejí z IVVP (individuálního výchovně vzdělávacího plánu), který je "ušit" každému dítěti přímo na míru vycházejíce z jeho diagnózy, z doporučení odborných lékařů, SPC a s přihlédnutím na jeho schopnosti a možnosti tak, aby docházelo nejenom k nápravě řeči, ale aby se rozvíjela osobnost dítěte po všech stránkách. S dětmi pracujeme vždy s ohledem na jejich aktuální zdravotní stav. Hodně pracovních pomůcek si vyrábíme svépomcí. Oblíbené mezi dětmi jsou také výukové PC hry (např. pro pro rozvoj sluchového vnímání, zrakové paměti, matematických dovedností apod.)

Vzhledem k menšímu počtu dětí se snažíme vytvářet domácí prostředí. Kromě pravidelných plánovaných činností a akcí dětem připravujeme i jiné zajímavé a zábavné činnosti. S rodinami dětí udržujeme co nejužší kontakt, snažíme se jim pomoci při problémech, konzultujeme zdravotní stav dětí a několikrát za rok pro ně s dětmi připravujeme besídku. Vánoční besídka se například neobejde bez domácího cukroví a dárků, na kterých se velkou měrou podílejí i děti. Na jaře s dětmi sázíme semínka bylinek, o které se pak samy starají, a kterými si pak obohacují jídelníček o vitaminy. Společně s dětmi slavíme jejich narozeniny včetně hostiny a tradičního "hobla". Hodně s dětmi zkoušíme různé pokusy (se sněhem, s barvami, s papírem…), hrajeme různé hry na rozvoj zrakového, sluchového a hmatového vnímání, vymýšlíme hry pro rozvoj fantazie a posilování volních vlastností, povídáme si na různá témata a prožíváme s nimi jejich úspěchy a neúspěchy i jejich "dětské" problémy. Často chodíme s dětmi krmit kačenky na řeku Mandavu, sledujeme život u vody, seznamujeme děti s domácími zvířátky přímo na soukromých farmičkách. Od začátku se snažíme u dětí pěstovat prosociální chování. Snaha všech je, aby se děti do školky těšily a odměnou nám bývá nejenom menší či větší pokrok v jejich vývoji, ale hlavně jejich úsměv a pomazlení.

 

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A"  Martina Buršíková, Blanka Mičanová
Asistent pedagoga Mirka Hrobníková
Třídní učitelky pavilon "B" Marcela Nováčková, Marcela Bělíková
Asistent pedagoga Stanislava Fialová
   

Prima holky, prima kluci,
úsměvy nám vždycky sluší.
Hrajeme si, povídáme,
ve školce se dobře máme.
Co je to za pestrý svět?
To je školka Čtyřlístek.

Pavilon A navštěvuje v tomto školním roce 23 dětí. Ve skupině je 13 dívek a 10 chlapců. Je to třída heterogenní a věk dětí je v rozmezí 2 – 6 let. Skupina má 7 předškoláků. 1 dítě je integrované se svým IVP a zároveň je po odkladu školní docházky. Jemu se učitelky i asistentka věnují individuálně dle doporučení SPC. Do třídy nastoupily 4 děti, které ještě nedosáhly věku 3 let. 

V pavilonu B je heterogenní skupina dětí 2 až 6 letých. Ve skupině je 10 dívek a 13 chlpců, Skupina má 7 přeškoláků. Odklad školní docházky nemá nikdo a 1 dítě má podpůrné opatření 3. srupně. S dětmi, které mají IVP pracujeme individuálně a činnosti vycházejí z doporučení SPC. S dětmi, které mají horší výslovnost, je prováděna individuální logopedická péče a pracuje se přesně dle úkolů zadaných klinickou logopedkou. Do třídy nastoupily 3 děti, které ještě nedosáhly věku 3 let. 

Léto uteklo jako voda a už tady máme nový školní rok. Někdo by si mohl myslet, že se nám bude stýskat po dlouhých letních prázdninách. Ale kdepak, my děti ze Čtyřlístku jsme se do školky moc těšily. Těšily jsme se na naše paní učitelky, kamarády, kuchařky a vůbec na celou naši školku, kde si užijeme spoustu legrace. Ovšem začátky nového školního roku nejsou vůbec jednoduché. Musíme si zopakovat třídní pravidla. Nové děti se je teprve učí a potom je všichni společně dodržujeme. Už se všichni moc těšíme, co nám tento školní rok připraví za dobrodružství. Budeme si hrát, povídat, kreslit a zpívat. Na zahradě můžeme jezdit na koloběžkách, hrát fotbal, houpat se, stavět hrady z písku, lézt na průlezkách a pěstovat zdravé dobroty na nové školní zahradě. Také budeme jezdit do bazénu a v zimě bruslit. Přijďte se k nám někdy podívat a uvidíte, že se vám u nás bude líbit.

 

Třídy pro děti s autismem (Porucha autistického spektra)

PAS 1  
Třídní učitelky  Martina Hemmerová, Ladislava Bernatíková
Asistent pedagoga Zuzana Stehlíková
   
PAS 2  
Třídn učitelky Bc. Kamila Špičková, Mgr. Veronika Strolená
Asistent pedagoga Jitka Skalová, Michaela Havlová

PAS 1 vznikla k 1. září 2009 z důvodů potřeby vzdělávání a rozvoje dětí s poruchami autistického spektra a má za sebou již drobné úspěchy ve vzdělávání. Dětem se věnují dvě učitelky, asistent pedagoga, ve třídě je zapsáno 6 dětí - 5 děti s diagnózou porucha autistického spektra. V tomto školním roce máme 1 holčička a 5 kluků.

PAS 2 vznikla k 1. září 2019, z důvodu většího počtu dětí s poruchou autistického spektra. Dětem se věnují dvě učitelky a dvě asistentky pedagoga. Ve třídě je zapsáno 5 dětí - 3 děti s diagnózou porucha autistického spektra. Ve třídě je 1 holčička a 4 kluci. 

Každé dítě má svůj individuální plán, podle toho na jakém stupni vývoje se právě nachází. Pracujeme s dětmi pomocí strukturovaného učení a komunikace se vytváří pomocí VOKSU , obrázků, fotografií a SymWriteru. Spolupracujeme s rodiči. Máme i společné činnosti, jako je cvičení, kreslení, modelování, keramiku, stříhání, zpívání a společné hry. Nejdůležitější částí dne je ,,Vítání“, kdy se všichni navzájem pozdravíme podáním ruky a navázáním očního kontaktu a připomeneme si i ty děti, které zrovna nejsou přítomné. Pro samostatnou práci máme vytvořeno speciální místo, kde se děti seznamují s novými věcmi a pomocí obrázků se rozvíjí jejich slovní zásoba. Zde s jedním dítětem pracuje jedna učitelka.

Pravidelně jezdíme s dětmi MHD, aby si osvojily chování v dopravních prostředcích. Ve spolupráci se zubní lékařkou Mudr. Bártlovou a dentální hygienistkou pí Horčičkovou navštěvujeme pravidelně zubní ordinaci a snažíme se, aby děti překonaly strach z neznámého prostředí. Zapojujeme děti do běžného života našeho města, chodíme s nimi do divadla, kina, bazénu a občas s dětmi navštívíme cukrárnu, obchod, nebo jedeme na výlet do přírody a za zvířátky.

Novinky

Přijaté děti na prázdniny

10. 6. 2021

Přijaté děti na prázdninový provoz

Měsíc červen 2021

31. 5. 2021

Červen - poslední vyučovací měsíc ve školním roce Líbající

Přijaté děti pro šk. rok 2021/2022

25. 5. 2021

Poděkování

20. 5. 2021

Poděkování společnosti TOS

Poděkování společnosti TOS Varnsdorf

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky:
Markéta Deusová, Žaneta Kubrová

Asistent pedagoga:
Adéla Matovičová, Zdenka Saidlová

Třída se závažnými vadami řeči

Třídní učitelky:
Bc. Drahomíra Caklová, Dana Švejnarová, Blanka Huráková

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A":
Martina Buršíková, Blanka Mičanová

Asistent pedagoga:
Mirka Hrobníková

Třídní učitelky pavilon "B":
Marcela Bělíková, Marcela Nováčková

Asistent pedagoga:
Marie Syslová

Třída pro děti s autismem

Třídní učitelky "PAS 1":
Martina Hemmerová, Ladislava Bernatíková

Asistent pedagoga:
Zuzana Stehlíková

Třídní učitelky "PAS 2":
Bc. Kamila Špičková, Mgr. Veronika Strolená

Asistent pedagoga:
Jitka Skalová, Michaela Havlová