Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit"

Projekt "Společně si hrát a navzájem se učit, 100282324" byl podpořen z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR / Das Projekt "Gemeinsam Spielen, voneinander, 100282324" wurde aus den Mitteln der Europäischen Union und dem staatlichen Haushalt der Tschechischen Republik gefördert.

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky Žaneta Kubrová, Zdena Saidlová
Asistent pedagoga  Jitka Skalová
Školní asistent  

Třída pro děti s více vadami je heterogenní skupina. Ve skupině je 6 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v rozmezí od 3 do 8 let.

Ve skupině je 1 dívka a 5 chlapců. Se všemi dětmi jsou prováděny individuální činnosti dle IVP ve spolupráci s SPC (speciálně pedagogické centrum) Děčín, pracoviště Rumburk a s SPC Ústí nad Labem, Demosthenes. Důraz je kladen na sociální a komunikační dovednosti dětí a rehabilitační techniky.

Pro každé dítě je individuální plán a ten plníme podle měsíčních témat ,,Hrajeme si celý rok“, podle možností a schopností dítěte. Společné činnosti - hra, kreslení, hudebně-pohybové chvilky, cvičení, relaxace, pobyt venku. Úzce spolupracujeme s logopedickou třídou, kde si společně hrajeme a cvičíme. Společně plánované akce jsou rozpracované ve ŠVP (školní vzdělávací program) a plánu akcí, týkají se kultury, zábavy a sportu. Ve školním roce 2023/2024 bude probíhat plavání zdravotně postižených dětí (velká část je hrazena z grantu města), canisterapie.

Spolupráce s rodiči probíhá při třídních schůzkách, individuálních pohovorech, při denním kontaktu  se zákonným zástupcem dítěte. Zapojení rodičů do akcí školy a sběrových aktivit. Průběžně hodnotíme plnění IVP (individuální výchovný plán) prostřednictvím pozorování, rozhovoru, dotazování, kresby, grafomotoriky, průběžných záznamů o dětech a konzultacemi se školskými poradenskými zařízeními.

Se souhlasem rodiče, lze využívat v naší MŠ hyperbarickou komoru. Do hyperbarické komory chodí vždy s dítětem paní učitelka. Naší velkou snahou je, aby se všechny naše děti cítily dobře a jejich rodiče byli spokojeni.

 

Třída pro děti se závažnými vadami řeči (dříve logopedická)

Třídní učitelky Bc. Drahomíra Caklová, Blanka Huráková, Markéta Deusová
Asistent pedagoga ----

V tomto školním roce 2023/24 tuto třídu navštěvuje 14 dětí. Je to třída heterogenní, věk dětí je v rozmezí od 3 - 7 let. Letos máme 8 dívek a 6 chlapců, 2 děti jsou po odkladu školní docházky

Do této třídy jsou zařazeny děti nejen s prostými vadami řeči, ale většina dětí má tyto vady ještě v kombinaci s dalším postižením (ADHD, smyslové vady, opožděný psychomotorický vývoj, lehká mentální retardace, enuréza aj.). Vzhledem k menšímu počtu dětí v oddělení je možno s dětmi pracovat nejen společně, ale i individuálně. Při společných činnostech využíváme situační učení, které dětem pomáhá naučit se řešit a zvládat běžné denní situace. Individuální činnosti vycházejí z IVP (individuálního výchovně vzdělávacího plánu), který je "ušit" každému dítěti přímo na míru vycházejíce z jeho diagnózy, z doporučení odborných lékařů, SPC a s přihlédnutím na jeho schopnosti a možnosti tak, aby docházelo nejenom k nápravě řeči, ale aby se rozvíjela osobnost dítěte po všech stránkách. S dětmi pracujeme vždy s ohledem na jejich aktuální zdravotní stav. Hodně pracovních pomůcek si vyrábíme svépomcí. Oblíbené mezi dětmi jsou také výukové PC hry (např. pro pro rozvoj sluchového vnímání, zrakové paměti, matematických dovedností apod.)

Vzhledem k menšímu počtu dětí se snažíme vytvářet domácí prostředí. Kromě pravidelných plánovaných činností a akcí dětem připravujeme i jiné zajímavé a zábavné činnosti. S rodinami dětí udržujeme co nejužší kontakt, snažíme se jim pomoci při problémech, konzultujeme zdravotní stav dětí a několikrát za rok pro ně s dětmi připravujeme besídku. Vánoční besídka se například neobejde bez domácího cukroví a dárků, na kterých se velkou měrou podílejí i děti. Na jaře s dětmi sázíme semínka bylinek, o které se pak samy starají, a kterými si pak obohacují jídelníček o vitaminy. Společně s dětmi slavíme jejich narozeniny včetně hostiny a tradičního "hobla". Hodně s dětmi zkoušíme různé pokusy (se sněhem, s barvami, s papírem…), hrajeme různé hry na rozvoj zrakového, sluchového a hmatového vnímání, vymýšlíme hry pro rozvoj fantazie a posilování volních vlastností, povídáme si na různá témata a prožíváme s nimi jejich úspěchy a neúspěchy i jejich "dětské" problémy. Často chodíme s dětmi krmit kačenky na řeku Mandavu, sledujeme život u vody, seznamujeme děti s domácími zvířátky přímo na soukromých farmičkách. Od začátku se snažíme u dětí pěstovat prosociální chování. Snaha všech je, aby se děti do školky těšily a odměnou nám bývá nejenom menší či větší pokrok v jejich vývoji, ale hlavně jejich úsměv a pomazlení.

 

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A" Mirka Hrobníková, Blanka Mičanová
Školní asistent Kateřina Steunová
Třídní učitelky pavilon "B" Marcela Bělíková, Marcela Nováčková
Asistent pedagoga Stanislava Fialová
   

Prima holky, prima kluci,
úsměvy nám vždycky sluší.
Hrajeme si, povídáme,
ve školce se dobře máme.
Co je to za pestrý svět?
To je školka Čtyřlístek.

Pavilon A navštěvuje v tomto školním roce 22 dětí. Ve skupině je 16 dívek a 6 chlapců. Je to třída heterogenní a věk dětí je v rozmezí 2 – 6 let. Skupina má 4 předškoláky. 1 dítě má odklad školní docházky, 1 dítě je integrované má k dispozici asistentku a je pro něj vypracován IVP - individuální vzdělávací plán . Učitelky i asistentka se mu věnují individuálně dle doporučení SPC. Do třídy nastoupily 3 děti, které během školního roku dosáhnou věku 3 let. S dětmi, které docházejí ke klinickému logopedovi "trénujeme" správnou výslovnost dle instrukcí logopeda. 

V pavilonu B je heterogenní skupina dětí 2 až 6 letých o celkovém počtu 22 dětí. Ve skupině je 11 dívek a 10 chlapců, skupina má 11 předškoláků. Odklad školní docházky nemá žádné dítě, 1 dítě má podpůrné opatření 3. stupně a jedno dítě je cizinec ukrajinské národnosti. S dětmi, které mají IVP- individuální vzdělávací plán- pracujeme individuálně a činnosti vycházejí z doporučení SPC. S dětmi, které mají nesprávnou výslovnost, je prováděna individuální logopedická péče a pracuje se přesně dle úkolů zadaných klinickou logopedkou. Do třídy nastoupilo 1 dítě, které nedosáhlo věku 3 let.  

Léto uteklo jako voda a už tady máme nový školní rok. Někdo by si mohl myslet, že se nám bude stýskat po dlouhých letních prázdninách. Ale kdepak, my děti ze Čtyřlístku jsme se do školky moc těšily. Těšily jsme se na naše paní učitelky, kamarády, kuchařky a vůbec na celou naši školku, kde si užijeme spoustu legrace. Ovšem začátky nového školního roku nejsou vůbec jednoduché. Musíme si zopakovat třídní pravidla. Nové děti se je teprve učí a potom je všichni společně dodržujeme. Už se všichni moc těšíme, co nám tento školní rok připraví za dobrodružství. Budeme si hrát, povídat, kreslit a zpívat. Na zahradě můžeme jezdit na koloběžkách, hrát fotbal, houpat se, stavět hrady z písku, lézt na průlezkách a pěstovat zdravé dobroty na nové školní zahradě. Také budeme jezdit do bazénu. Přijďte se k nám někdy podívat a uvidíte, že se vám u nás bude líbit.

 

Třídy pro děti s autismem (Porucha autistického spektra)

PAS 1  
Třídní učitelky Martina Hemmerová, Ladislava Bernatíková
Asistent pedagoga Zuzana Stehlíková
   
PAS 2  
Třídn učitelky Bc. Kamila Špičková
Asistent pedagoga Pavlína Císařová, Michaela Havlová

PAS 1 vznikla k 1. září 2009 z důvodů potřeby vzdělávání a rozvoje dětí s poruchami autistického spektra a má za sebou již drobné úspěchy ve vzdělávání. Dětem se věnují dvě učitelky, asistent pedagoga, ve třídě je zapsáno 6 dětí - 4 děti s diagnózou porucha autistického spektra. V tomto školním roce máme 1 holčičku a 5 kluků.

PAS 2 vznikla k 1. září 2019, z důvodu většího počtu dětí s poruchou autistického spektra. Dětem se věnuje jedna učitelka a dvě asistentky pedagoga. Ve třídě je zapsáno 6 dětí - 6 dětí s diagnózou porucha autistického spektra. Ve třídě je 6 chlapců. 

Každé dítě má svůj individuální plán, podle toho na jakém stupni vývoje se právě nachází. Pracujeme s dětmi pomocí strukturovaného učení a komunikace se vytváří pomocí VOKSU , obrázků, fotografií a SymWriteru. Spolupracujeme s rodiči. Máme i společné činnosti, jako je cvičení, kreslení, modelování, keramiku, stříhání, zpívání a společné hry. Nejdůležitější částí dne je ,,Vítání“, kdy se všichni navzájem pozdravíme podáním ruky a navázáním očního kontaktu a připomeneme si i ty děti, které zrovna nejsou přítomné. Pro samostatnou práci máme vytvořeno speciální místo, kde se děti seznamují s novými věcmi a pomocí obrázků se rozvíjí jejich slovní zásoba. Zde s jedním dítětem pracuje jedna učitelka.

Pravidelně jezdíme s dětmi MHD, aby si osvojily chování v dopravních prostředcích. Ve spolupráci se zubní lékařkou Mudr. Bártlovou a dentální hygienistkou navštěvujeme pravidelně zubní ordinaci a snažíme se, aby děti překonaly strach z neznámého prostředí. Zapojujeme děti do běžného života našeho města, chodíme s nimi do divadla, kina, bazénu a občas s dětmi navštívíme cukrárnu, obchod, nebo jedeme na výlet do přírody a za zvířátky. Jednou týdně máme canisterapii.

Novinky

Zápis do MŠ

5. 5. 2024

Zveme vás na zápis dětí do MŠ.

květen 2024

5. 5. 2024

Další měsíc za námi! Smějící se

Třídy

Třída pro děti se souběžným postižením více vadami

Třídní učitelky:
Žaneta Kubrová, Zdena Saidlová

Asistent pedagoga:
Jitka Skalová, Kateřina Steunová

Třída se závažnými vadami řeči

Třídní učitelky:
Bc. Drahomíra Caklová, Blanka Huráková, Markéta Deusová

Pavilon "A" a "B"

Třídní učitelky pavilon "A":
Martina Buršíková, Blanka Mičanová

Asistent pedagoga:
Mirka Hrobníková

Třídní učitelky pavilon "B":
Marcela Bělíková, Marcela Nováčková

Asistent pedagoga:
Stanislava Fialová

Třída pro děti s autismem

Třídní učitelky "PAS 1":
Martina Hemmerová, Ladislava Bernatíková

Asistent pedagoga:
Zuzana Stehlíková

Třídní učitelky "PAS 2":
Bc. Kamila Špičková

Asistent pedagoga:
Pavlína Císařová, Michaela Havlová